NUORI Parfum Biennale, 50 ml

Zainspirowane targami sztuki w Wenecji

Nowość w sklepie!

442,86 zł

(8.857,20 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 50 ml

Dostawa do czwartek, 20 czerwca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Jeszcze 5 sztuk dostępnych w magazynie

Właściwości i zalety

 • Chłodny, aromatyczny bukiet
 • Z lawendą, figami i wetywerią
 • Przekazuje otwartość i kreatywność
 • Vegan Vegan

Nr art.: NU-80000301, Zawartość: 50 ml, EAN: 5712798000944

Opis

Woda perfumowana - Idealna na ciepły wieczór w mieście

Naturalna, współczesna Parfum Biennale od NUORI otula Cię świeżym, chłodnym aromatem lawendy i bergamotki, a także uwalnia wyrafinowane nuty fig, liści fiołka i drewna. Woda perfumowana to wyjątkowa interpretacja klasycznego śródziemnomorskiego zapachu. Pomyśl o pięknych kwiatach, które relaksują się wśród chłodnej miejskiej flory i tchnij artystyczną radość w szary obraz.

 • Nuty głowy: bergamotka, absolut lawendy
 • Nuty serca: aloes, figa, liść fiołka
 • Nuty bazy: amyris, wetyweria, dąb, cedr atlas
Marka: NUORI
Właściwości: Vegan
Obszar zastosowania: Ciało
Specjalnie dla: Kobiety, Mężczyźni
Kierunek zapachu: orzeźwiająco cytrusowe, kwiatowy
Składniki (INCI)
 1. z buraków cukrowych
 2. Pochodzenia naturalnego
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P241 - Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P264 Po użyciu należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz.
 • P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P370+P378 - W razie wystąpienia pożaru zastosować: piasek, CO2 lub proszeku gaśniczy.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH208 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla NUORI Parfum Biennale

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Parfum Biennale", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder