Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia charakter, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online i powiązanych stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznej obecności online, takiej jak nasz profil mediów społecznościowych (zwany dalej zbiorczo określane jako "oferta online"). W odniesieniu do użytych terminów, takich jak "przetwarzanie" lub "administrator", odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Rodzaje przetworzonych danych:

 • Dane główne (np. nazwy, adresy).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane dotyczące treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy).
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu).
 • Dane meta / komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie dotkniętych osób

 • Odwiedzający i użytkownicy oferty online (dalej nazywamy osoby objęte projektem "użytkownikami").
 • Klienci w przypadku korzystania z naszego sklepu internetowego (zwani dalej "użytkownikiami")

Cel przetwarzania

 • Udostępnianie oferty online, jej funkcji i zawartości.
 • Przetwarzanie wszystkich zamówień zawierających wszystkie niezbędne procesy fizyczne, w szczególności wysyłkę paczki i ewentualne zwroty w przypadku rękojmi.
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Pomiar odbiorców / Marketing

Używane terminy

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"); osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przydział do identyfikatora takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. plik cookie) lub jedną lub więcej cech specjalnych, które wyrażają fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza jakikolwiek proces przeprowadzany z wykorzystaniem automatycznych procedur lub bez takich procesów związanych z danymi osobowymi lub bez takich procedur. Termin ten obejmuje praktycznie każde przetwarzanie danych.

"Pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

"Profilowanie" oznacza każdy rodzaj automatycznego przetwarzania danych osobowych, który wiąże się z wykorzystaniem takich danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów odnoszących się do wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań lub zmiany miejsca pobytu osoby fizycznej.

"Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Odpowiednie podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO informujemy o podstawach prawnych naszego przetwarzania danych. O ile nie podano podstawy prawnej w deklaracji o ochronie danych, zastosowanie ma: Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i Art. 7 RODO, podstawa prawna przetwarzania dla realizacji naszych usług i realizacji działań umownych, a także odpowiedzi na zapytania, jest Art. 6 (1). b RODO, podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest Art. 6 (1). c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 pkt 1 lit. d RODO jako podstawa prawna.

Współpraca z procesorami i stronami trzecimi

Jeżeli w kontekście naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (procesorom lub stronom trzecim), przekazujemy je lub w inny sposób przyznajemy dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. w przypadku przekazania danych stronom trzecim, zgodnie z wymogami dostawców usług płatniczych, zgodnie z artykułem 6 (1) (b) RODO), użytkownik wyraził zgodę na obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. korzystanie z agentów, webhosterów itp.).

W przypadku zamówienia Twoje dane będą przetwarzane, w szczególności w odniesieniu do przetwarzania zamówień przez dostawców usług płatniczych i wysyłkowych.

O ile zlecamy stronom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. "Umowy o przetwarzanie", odbywa się to na podstawie art. 28 RODO.

Dodawanie danych do płatności

Twoje dane płatności zostaną zaszyfrowane podczas procesu składania zamówienia przez Internet. Ze względu na specjalną integrację w procesie zamawiania, nigdy nie mamy dostępu do danych płatności, a zatem nie jesteśmy ich przetwarzającymi. Są one przetwarzane wyłącznie przez tych dostawców usług płatniczych:

Do płatności kartą kredytową i Paypal
SIX Payment Services (Europe) SA
10, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luksemburg
Odpowiedzialność za ochronę danych można uzyskać na adres dataprotection@six-group.com

W przypadku Sofortüberweisung w Klarna
Klarna Bank AB (publ)
Sveavägen 46
111 34 Sztokholm
Szwecja
Obowiązek ochrony danych dostępny pod datenschutz@klarna.de

Zakup na rachunek przez Ratepay
RatePAY GmbH
Franklinstraße 28-29
10587 Berlin
Odpowiedzialność za ochronę danych można uzyskać na adres privacy@ratepay.com

Dodatek do informacji o wysyłce

Aby pomóc naszym klientom w zapewnieniu lepszej obsługi, współpracujemy z zewnętrznym dostawcą, który przetwarza numery monitorowania paczek i publikuje bardziej szczegółowe informacje na temat statusu paczki dla każdego klienta. Informacje innych firm:

parcelLab GmbH
Schillerstrasse 23a
80336 Monachium
Niemcy
Odpowiedzialność związana z prywatnością jest dostępna pod adresem info@parcellab.com

Transmisja danych do państw trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. Poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych stronom trzecim, będzie to wypełnić nasze (przed) zobowiązania umowne, na podstawie Twojej zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, przetwarzamy dane w kraju trzecim wyłącznie w przypadku spełnienia specjalnych wymagań określonych w Artykule 44 i kolejnych RODO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznany poziom ochrony danych (np. Dla USA poprzez "Privacy Shield") lub zgodność z oficjalnie uznanymi specjalnymi zobowiązaniami umownymi (tak zwane "standardowe klauzule umowne").

Odwołanie

Prawo do odstąpienia

Masz prawo odwołać wyrażoną zgodę zgodnie z. Art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu twoich danych zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo prosić o potwierdzenie, czy dane dane są przetwarzane i do informacji na temat tych danych, jak również do dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 RODO(GDPR).

Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Użytkownika lub poprawienia błędnych danych dotyczących Użytkownika.

Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia odpowiednich danych lub, alternatywnie, żądania ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO

Masz prawo żądać, aby dane dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, zostały uzyskane zgodnie z art. 20 RODO i zażądać ich przekazania administratorowi.

Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Wykorzystanie danych w celach promocyjnych

Wykorzystujemy Twoje dane, aby trwale ulepszać i personalizować zakupy. Wykorzystywane do tego celu są już istniejące informacje, np. za pośrednictwem połączenia internetowego, urządzenia, z którego korzystasz, systemu operacyjnego, daty i godziny odwiedzania strony głównej lub stron, które odwiedziłeś, a także informacji, które otrzymaliśmy od Ciebie. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych. W tym miejscu wystarczająca jest wiadomość pocztowa, list lub faks. Nasze dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Newsletter

Poniższe wskazówki informują o zawartości naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Twoim prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, zgadzasz się na z poniżej opisanymi procedurami.

Treść newslettera: Wysyłamy newsletter, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacją reklamową (dalej "newsletter") tylko za zgodą odbiorcy lub zezwolenia prawnego. O ile treść biuletynu jest konkretnie opisana, są one autorytatywne za zgodą użytkowników. Nawiasem mówiąc, nasz biuletyn zawiera informacje o naszych produktach i towarzyszących im informacjach (np. Instrukcje bezpieczeństwa), ofertach, promocjach i naszej firmie.

Rejestracja i logowanie: rejestracja w naszym biuletynie odbywa się w ramach tzw. procedury podwójnego wyboru. Oznacza to, że po zalogowaniu się otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się za pomocą zewnętrznych adresów e-mail. Rejestracja do biuletynu zostanie zarejestrowana w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania i potwierdzenia, a także adresu IP. Podobnie rejestrowane będą zmiany danych przechowywanych przez dostawcę usług przewozowych.

Poświadczenia: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie nazwiska w celu możliwości zwórcenia się do Ciebie osobiście w newsletterze.

Wysyłka newslettera i związany z nim pomiar wydajności opierają się na zgodzie adresatów wg. art. 6 pkt 1 lit. a, art. 7 RODO w połączeniu z § 107 ust. 2 TKG lub, jeżeli zgoda nie jest wymagana, w oparciu o nasze uzasadnione interesy w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. Art. 6 pkt 1 lt. F. RODO w połączeniu z § 107 ust. 2 u. 3 TKG.

Rejestrowanie rejestracji odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z. art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Nasze zainteresowanie polega na korzystaniu z przyjaznego i bezpiecznego systemu newslettera, który służy zarówno naszym interesom biznesowym, jak i oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam potwierdzić naszą zgodę.

Zakończenie / Odwołanie

Możesz anulować otrzymywanie naszego biuletynu w dowolnym momencie, tj. odwołać swoją zgodę. Link do anulowania biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. Możemy zapisać przesłane adresy e-mail przez maksymalnie trzy lata w oparciu o nasze uzasadnione interesy, zanim je usuniemy, aby uzyskać uprzednią zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o anulowanie jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że w tym samym czasie potwierdzone zostanie poprzednie istnienie zgody.

Usługa przewozowa

Newsletter jest dystrybuowany za pośrednictwem firmy Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, Stany Zjednoczone. Usługodawca prowadzi centrum danych w Niemczech, które służy do wysyłania poczty. Polityka prywatności dostawcy usług przewozowych można obejrzeć tutaj: https://aws.amazon.com/pl/privacy/ . Dostawca usług przewozowych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. art. 6 pkt 1 lit. f. RODO i umowa o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 (3) zdanie 1 RODO.

Roszczenie ogranicza się do produktu Amazon AWS "Simple Email Service". W związku z tym, tylko faktyczne wysłanie biuletynu jest częścią przetwarzania danych, po stronie Amazon AWS nie ma uporządkowanego archiwizowania danych osobowych.

Pliki cookie i prawo do zgłaszania sprzeciwu w wiadomościach bezpośrednich

"Pliki cookie" to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie można przechowywać różne informacje. Plik cookie jest wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym przechowywany jest plik cookie) podczas lub po wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie lub "ciasteczka sesyjne" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika usługi online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie można na przykład zapisać zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Termin "trwały" odnosi się do plików cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład stan logowania można zapisać, jeśli użytkownicy odwiedzą go po kilku dniach. W cookie mogą być przechowywane interesy użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub celów marketingowych. "Plik cookie stron trzecich" odnosi się do plików cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba, która zarządza ofertą online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie, jest to nazywane "plikami cookie innych firm").

Możemy użyć tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnić to w kontekście naszej polityki prywatności.

Jeśli użytkownicy nie chcą plików cookie zapisanych na swoim komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych niniejszej oferty online.

Ogólną sprzeczność z używaniem plików cookie wykorzystywanych w celach marketingowych online można złożyć w różnych usługach, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony internetowej UE https://www.youronlinechoices.com/. Ponadto przechowywanie plików cookie można uzyskać, wyłączając je w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że wtedy nie wszystkie funkcje oferty online mogą być używane.

Google Analytics z rozszerzeniem "anonimizuj IP"

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z oferty online przez użytkowników są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty internetowej przez użytkowników, sporządzić raporty dotyczące działań w ramach tej oferty online oraz zapewnić nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej oferty online i korzystania z Internetu. W takim przypadku pseudonimowe profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych.

Używamy tylko Google Analytics z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Użytkownicy mogą zapobiegać przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty online oraz przetwarzaniem takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? hl = DE .

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych Google, zatrudnianiu i dyskwalifikowaniu, zapoznaj się z Polityką prywatności Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i ustawieniami reklam Google ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Google Universal Analytics

Używamy Google Analytics w projekcie jako "Universal Analytics". "Universal Analytics" oznacza proces Google Analytics, w którym analiza użytkownika opiera się na identyfikatorze użytkownika o pseudonimie, a zatem tworzony jest pseudonimowy profil użytkownika z informacjami pochodzącymi z użycia różnych urządzeń (tak zwane "śledzenie na różnych urządzeniach") ,

Kierowanie za pomocą Google Analytics

Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam wyświetlanych w Google i powiązanych usługach reklamowych, tylko tych użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. Zainteresowania konkretnymi tematami lub produkty przez nich odwiedzane) Strony internetowe, które przesyłamy do Google (tak zwane "remarketing" lub "odbiorcy Google Analytics"). Dzięki odbiorcom remarketingu chcemy również upewnić się, że nasze reklamy spełniają potencjalne zainteresowania użytkowników.

Google Adwords i pomiar konwersji

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną obsługą naszej usługi online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO) , USA, ("Google").

Firma Google uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego AdWords AdWords "AdWords", aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby były wyświetlane użytkownikom, którzy mają podejrzenie zainteresowania reklamami. Dzięki temu możemy dokładniej wyświetlać odpowiednie reklamy w ramach naszej oferty online, dzięki czemu możemy wyświetlać reklamy wyłącznie użytkownikom, którzy potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Jeśli na przykład użytkownik widzi reklamy produktów, których szukał w innych ofertach online, nazywa się to remarketingiem. W tym celu, po uzyskaniu dostępu do naszych i innych witryn internetowych, w których działa Sieć reklamowa Google, Google natychmiast wykona kod Google i stanie się tak zwanymi tagami marketingowymi (niewidoczna grafika lub kod, zwany również "Web Beacons") włączone do strony internetowej. Za ich pomocą użytkownik może przechowywać pojedynczy plik cookie, np. Mały plik (zamiast plików cookie można również użyć porównywalnych technologii). W tym pliku zaznaczono, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i jakie oferty kliknął użytkownik, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, strony odsyłające, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny "plik cookie konwersji". Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane przez Google do generowania statystyk konwersji dla nas. Jednak słyszymy tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników.

Dane użytkowników są przetwarzane pod pseudonimem w sieci reklamowej Google. Na przykład Google nie przechowuje i nie przetwarza nazw użytkowników ani adresów e-mail, ale przetwarza odpowiednie dane w sposób związany z plikami cookie w profilach pseudonimów. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnej osobie, ale właścicielowi pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje zebrane na temat użytkowników są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych Google, zatrudnianiu i dyskwalifikowaniu, zapoznaj się z Polityką prywatności Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) i ustawieniami reklam reklam Google ( https: // adssettings.google.com/authenticated ).

Facebook Website Custom Audience

W naszej ofercie internetowej zawdzięczamy nasze uzasadnione interesy w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online i do tych celów, tzw. "Facebook-Pixel" sieci społecznościowej Facebook, przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, lub, jeśli użytkownik znajduje się w UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia ("Facebook").

Facebook jest certyfikowany zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Za pomocą Facebook-Pixel jest z jednej strony możliwy dla Facebooka, aby określić odwiedzających naszą ofertę online grupę docelową do wyświetlania reklam (tzw. "Reklam na Facebooku"). W związku z tym korzystamy z Facebooka Pixel do wyświetlania reklam na Facebooku, które wysłaliśmy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone funkcje (np. Zainteresowania niektórymi tematami lub produkty przez nich odwiedzane) Ustalone strony internetowe), które przekazujemy na Facebooku (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą Facebook-Pixel chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są zgodne z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie są denerwujące. Za pomocą Facebook-Pixel możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, w których widzimy, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej strony po kliknięciu reklamy na Facebooku (tak zwanej "konwersji").

Przetwarzanie danych przez Facebooka jest częścią polityki wykorzystania danych na Facebooku. W związku z tym ogólne uwagi dotyczące prezentacji reklam na Facebooku, w polityce wykorzystania danych na Facebooku: https://www.facebook.com/policy . Aby uzyskać szczegółowe informacje i szczegóły dotyczące Facebook-Pixel i jak to działa, odwiedź sekcję pomocy na Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

Możesz sprzeciwić się przechwyceniu przez Facebook Pixel i wykorzystaniu twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby określić, jakie typy reklam widzisz na Facebooku, możesz przejść do strony skonfigurowanej przez Facebooka i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. Są adoptowane dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Pliki cookie można również wykorzystywać do pomiaru odległości i celów promocyjnych na stronie dezaktywacji Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ), a także na stronie internetowej USA ( http://www.aboutads.info/ do wyboru ) lub europejskiej strony internetowej ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Bing Ads

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomiczną eksploatacją naszej oferty online w rozumieniu Art. 6 (1). RODO), opieramy naszą ofertę online na narzędziu do konwersji i śledzenia "Bing Ads" Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Firma Microsoft przechowuje pliki cookie na urządzeniach użytkowników, aby umożliwić użytkownikom analizę korzystania z naszej oferty online, o ile użytkownicy skorzystali z naszej oferty online za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing (tak zwany "Conversion-Messung"). Microsoft i dzięki temu możemy zobaczyć, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej oferty online i osiągnął ustaloną wcześniej stronę docelową (tzw. "Conversion Seite"). Poznajemy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę Bing, a następnie przekierowywano ich na stronę konwersji. Nie zapisujemy adresów IP. Nie zapisujemy żadnych danych osobowych dotyczących tożsamości użytkowników.

Firma Microsoft uzyskała certyfikat zgodnie z Umową o ochronie prywatności, która zapewnia gwarancję zgodności z europejskim prawodawstwem dotyczącym prywatności ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active ).

Jeśli użytkownicy nie chcą uczestniczyć w procesie śledzenia Bing Ads, możesz również wyłączyć wymagane ustawienie pliku cookie według ustawień przeglądarki lub skorzystać ze strony rezygnacji firmy Microsoft: http://choice.microsoft.com/ -DE / opt-out .

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności i plików cookie w programie Microsoft Bing Ads, zapoznaj się z Polityką prywatności Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement .

intelliAd

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej z zarządzaniem ofertami firmy intelliAd Media GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Monachium. Zanonimizowane dane dotyczące użytkowania są rejestrowane i agregowane w celu zaprojektowania i optymalizacji tej strony internetowej, a profile użytkowania są tworzone z tych danych za pomocą pseudonimów. Podczas korzystania ze śledzenia intelliAd są zapisywane pliki Cookies. Anonimowe dane i profile użytkowania mogą być wykorzystywane przez operatora strony internetowej, jak również przez innych klientów firmy intelliAd do identyfikacji zainteresowań użytkowników, bez żadnych konkluzji dotyczących tożsamości użytkownika odwiedzającego stronę. Masz prawo sprzeciwić się przechowywaniu danych (anonimowych) w przyszłości. W tym celu użyj opcji rezygnacji z funkcji intelliAd.

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i platformach, aby komunikować się z klientami, potencjalnymi i aktywnymi użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Zwracamy uwagę, że dane użytkowników spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być przetwarzane. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ na przykład egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione. W odniesieniu do amerykańskich usługodawców certyfikowanych w ramach Privacy-Shield, zwracamy uwagę, że są oni zobowiązani do przestrzegania unijnych standardów prywatności.

Ponadto dane użytkowników są zwykle przetwarzane do celów badania rynku i celów reklamowych. Na przykład profile użytkowników można tworzyć na podstawie zachowania użytkownika i wynikających z niego zainteresowań użytkowników. Profile użytkowania mogą z kolei być wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, które są zgodne z interesem użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, w których przechowywane są zachowania użytkowników i interesy użytkowników. Ponadto, w profilach użytkowania, dane mogą być również przechowywane niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (w szczególności, jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników opiera się na naszych uzasadnionych interesach dotyczących skutecznej informacji o użytkownikach i komunikacji z użytkownikami zgodnie z. Art. 6 pkt 1 lit. f. RODO. Jeżeli użytkownicy są pytani przez odpowiednich usługodawców o zgodę na przetwarzanie danych (tj. Ich zgoda np. zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie wyjaśnienia przycisku) jest podstawą prawną przetwarzania Art. 6 pkt 1 lit. a., Art. 7 RODO.

W celu uzyskania szczegółowego opisu odpowiedniego przetwarzania i możliwości sprzeczności (opt-out), odnosimy się do następujących powiązanych informacji usługodawcy.

Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw użytkownika zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej domagać się od dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i dostarczać informacje. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne zgodnie z Art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające poziom ochrony odpowiedni do ryzyka.

Środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także ich dostęp, wprowadzanie, ujawnianie, dostępność i odłączanie. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające korzystanie z praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i odpowiedź na kompromisy dotyczące danych. Ponadto rozważamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i ustawienia domyślne przyjazne dla prywatności (art. 25 RODO).

Recenzje produktów i zamówień

W celu utrzymania jakości naszych usług i jakości oferowanych przez nas produktów staramy się pozyskiwać klienta po dokonaniu transakcji. Odbywa się to w kontekście danego przypadku biznesowego i należy je traktować jako proces dalszego przetwarzania transakcji biznesowych.

Przetwarzamy Twoje zamówienia i dane zamówień za pomocą portalu oceny "Real Reviews" w Net Reviews SAS.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, proszę nie wahaj się skontaktować z nami, zawsze staramy się znaleźć dobre rozwiązanie, prosimy, oceń nas w przypadku problemów dopiero po tym, jak dasz nam możliwość rozwiązania problemu.

Net Reviews SAS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z francuskim prawem z ograniczoną odpowiedzialnością i zarejestrowana w RCS Marseille pod numerem 750 882 375, jest dostawcą rozwiązań informatycznych służących do zbierania opinii klientów.

"Real Reviews" i klient zgadzają się przestrzegać przepisów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych osobowych w związku z przetwarzaniem takich danych.

"Real Reviews" gwarantują, że klienci, użytkownicy i odwiedzający witrynę mają prawo dostępu do przechowywanych na nich danych osobowych, a także prawo do modyfikowania, poprawiania, blokowania, usuwania lub przeciwstawiania przetwarzania takich danych.

Następujące dane są przesyłane do Net Reviews SAS i przetwarzane w celu zbierania ocen:

 • nazwisko
 • imię
 • e-mail
 • data i numer zamówienia
 • nazwa i referencje wewnętrzne i międzynarodowe (GTIN / ISDNF) zamówionego produktu

Następujące dane zostaną udostępnione poprzez publikację recenzji:

 • Imię
 • Pierwsza litera imienia
 • Oceny i komentarze
 • Data i godzina złożenia oceny
 • Data zamówienia lub zakupu
 • Zakupiony produkt

Więcej informacji o firmie można znaleźć tutaj: https://www.echte-bewertungen.com/index.php?page=mod_accueil

Udział w programie partnerskim afiliowanym

W ramach naszej oferty online polegamy na naszych uzasadnionych interesach (tj. Zainteresowaniu analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online) zgodnie z Art. 6 pkt 1 lit. f RODO śledzenie standardowe w branży zgodnie z wymaganiami w zakresie działania systemu afiliacyjnego. Poniżej wyjaśnimy użytkowników o podstawach technicznych.

Usługi oferowane przez naszych partnerów umownych mogą być również reklamowane i łączone z innymi stronami internetowymi (tak zwane linki partnerskie lub systemy po zakupie, np. jeśli łącza lub usługi stron trzecich są oferowane po zawarciu umowy). Operatorzy odpowiednich stron internetowych otrzymują prowizję, jeśli użytkownicy śledzą linki partnerskie, a następnie korzystają z ofert.

Podsumowując, nasza oferta online wymaga, abyśmy byli w stanie śledzić, czy użytkownicy, którzy są zainteresowani linkami partnerskimi i / lub dostępnymi nam ofertami, skorzystają z ofert na linkach partnerskich lub na naszej platformie online. W tym celu linki partnerskie i nasze oferty są uzupełniane pewnymi wartościami, które mogą być częścią linku lub w inny sposób, np. w pliku cookie. Wartości obejmują w szczególności stronę źródłową (referrer), czas, internetowy identyfikator operatora strony internetowej, na której znajdował się link podmiotu stowarzyszonego, internetowy identyfikator odpowiedniej oferty, internetowy identyfikator użytkownika, a także śledzenie konkretne wartości, takie jak identyfikator reklamy, identyfikator partnera i kategoryzacja.

Używane przez nas identyfikatory użytkowników online są wartościami pseudonimicznymi. Oznacza to, że same identyfikatory online nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail. Pomagają nam jedynie ustalić, czy ten sam użytkownik, który kliknął link partnerski lub był zainteresowany ofertą za pośrednictwem naszej oferty online, przyjął ofertę, tj. Podpisał umowę z usługodawcą. Jednak identyfikacja online jest osobista, o ile firma partnerska, a także nas, identyfikacja online i inne dane użytkownika są dostępne. Tylko wtedy firma partnerska może nam powiedzieć, czy użytkownik skorzystał z oferty i, na przykład, możemy wypłacić premię.

Współpracujemy z Awin i Belboon. Stosują tak zwane śledzące pliki cookie, aby zapewnić naszym partnerom dane do zbierania zamówień. Dane nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie informacje o zamówieniu i jego produktach.

Pliki dziennika serwera

Automatycznie zbieramy i przechowujemy informacje w tzw. Plikach dzienników serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie wysyła do nas, pytając o naszą stronę. Są to:

 • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • czas żądania serwera

Dotyczy to głównie zapewnienia jakości naszych usług. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych wskazaniach nielegalnego użycia.

Usunięcie danych

Przetworzone przez nas dane są usuwane lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 RODO. O ile nie zostanie to wyraźnie określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z wymogami ustawowej pamięci masowej. O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to wymagane dla innych i dozwolonych prawem celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w Niemczech, przechowywanie odbywa się w szczególności przez 10 lat, zgodnie z §§ 147 Abs.1 AO, 257 Abs. 1 Nr 1 i 4, Abs. 4 HGB (książki, zapiski, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, księgi handlowe, dla potrzeb podatkowych Dokumenty itp.) I 6 lat zgodnie z § 257 (1) nr 2 i 3, pkt 4 HGB (listy handlowe).

Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Austrii, przechowywanie odbywa się w szczególności przez 7 J zgodnie z § 132 ust.1 BAO (dokumenty księgowe, dokumenty / faktury, rachunki, dokumenty, dokumenty handlowe, zestawienie dochodów i wydatków, itp.), Przez 22 lata w związku z gruntami i przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych z usługami świadczonymi drogą elektroniczną, usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i telewizyjnymi świadczonymi na rzecz przedsiębiorstw spoza UE w państwach członkowskich UE, w których wykorzystywany jest system Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

W przypadku usunięcia nasz system stanie się nierozpoznawalny i niemożliwy do odzyskania przy użyciu nieodwracalnej procedury pseudonimizacji.

Zgoda na przetwarzanie danych przy rejestracji w niceshops GmbH

1. Zgoda

Rejestrując się lub ubiegając się o pracę w niceshops GmbH, przekazujesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem specjalnej aplikacji do celów poszukiwania pracy. Twoje dane są przechowywane i przetwarzane w systemach naszego partnera programowego BambooHR.

2. Prywatność i poufność

Prywatność jest dla nas ważna. Firma niceshops GmbH podjęła niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia poufności wniosku.

3. Wykorzystanie twoich danych osobowych

Podczas składania wniosku o pracę w bazie danych, oprócz zwrotu grzecznościowego, nazwiska i imienia są przechowywane również zwykłe dane korespondencyjne, tj. adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów. Ponadto dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny, życiorys, świadectwa szkoleniowe i zawodowe, są zapisywane i przechowywane.

Dane te będą przechowywane, oceniane, przetwarzane lub przekazywane wewnętrznie jako część aplikacji. Są dostępne tylko dla pracowników działu personelu niceshops GmbH i osób odpowiedzialnych za wybór kandydatów niceshops GmbH. Twoje dane nie będą w żadnym przypadku przekazywane firmom lub osobom spoza firmy niceshops GmbH lub wykorzystywane do innych celów.

4. Prawo do informacji

Na życzenie chętnie udzielimy informacji o przechowywanych danych. Proszę skontaktować się z naszym działem personalnym (jobs@niceshops.com).

5. Przechowywanie i usuwanie danych

Twoje dane będą przechowywane przez cały proces aplikacyjny i / lub czas zatrudnienia przez ustawowy okres przechowywania. Jeśli rozpoczniesz pracę w niceshops GmbH, Twoje osobiste dane oraz dokumenty zostaną umieszczone w Twoich aktach osobowych.

Jeśli złożyłeś podanie, ale nie możemy Ci w tej chwili zaoferować odpowiedniego stanowiska, zastrzegamy sobie prawo do zachowania twojego podania w ewidencji. W takim przypadku zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli zechcesz usunąć Twoje dane, masz możliwość usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez nasz dział personalny.

Kontakt

W przypadku pytań związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem lub używaniem Twoich danych osobowych, informacjami, poprawianiem, blokowaniem lub usuwaniem danych, a także cofnięcia zgody prosimy o kontakt: privacy@niceshops.com

Reklama banerowa

Wykorzystujemy również dane zgromadzone podczas Twojej wizyty w celu wyświetlenia reklam banerowych. Są to oferty reklamowe, które publikujemy na innych stronach.

Poprzez baner reklamowy widzisz przede wszystkim produkty, które już odglądałe(a)ś na naszej witrynie lub produkty, które są do nich podobne (Retargeting). W tym wypadku pracujemy tylko z pseudonimami. Twoje imię lub adres e-mail nie zostanie zapisany w plikach cookie.

Nasz partner:
Criteo CIL, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja.
Podczas logowania Criteo tworzy indywidualny kod ("hash") z Twojego adresu e-mail, aby zidentyfikować użytkowników na różnych urządzeniach. Informacje o ich polityce prywatności można znaleźć tutaj: http://www.criteo.com/pl/privacy/full-privacy-text/. Pod tym adresem otrzymasz ponadto informacje o deaktywacji tej usługi.

Korzystanie z YouTube Plugins

Na naszej stronie umieszczone są filmiki z portalu YouTube, firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podczas odtwarzania filmu nawiązane jest połączenie między serwerami YouTube a serwerami Google. Serwery te otrzymują informację, jakie nasze strony odwiedziłe(a)ś. Jeśli jesteś zalogowany na YouTube jako członek, YouTube przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google lub YouTube, a także prawa i ustawienia dotyczące ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Jeśli nie chcesz, aby Google lub YouTube przypisywały zebrane dane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio do Twojemu profilowi z inną usługą Google, możesz całkowicie uniemożliwić wczytywanie wtyczki Google w Twojej przeglądarce za pomocą Add-On, np. z blokerem skryptów "NoScript" (http://noscript.net/).

Płatności Adyen kartą kredytową

Przetwarzanie płatności kartą kredytową jest wykonywane przez naszego partnera Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Aby zapobiec oszustwom i je wykryć, podajemy Twój adres IP, adres rozliczeniowy i adres dostawy, a także informacje o dostawie do naszego partnera Adyen BV. Dane będą przechowywane w celu zabezpieczenia Twojej karty kredytowej przed oszustwem przez Adyen BV. Wszystkie dane są szyfrowane. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.