NUORI Parfum Jioni, 50 ml

Współczesny hołd dla 1001 nocy

442,79 zł

(8.855,80 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

Zawartość: 50 ml

Jeszcze 1 sztuka dostępna w magazynie.

Dostawa do czwartek, 18 lipca, jeśli zamówienie zostanie złożone do wtorek do 00:00 godz..

Właściwości i zalety

 • Aromatyczny, egzotyczny bukiet
 • Z kardamonem, ylang ylang i wetywerią
 • Podkreśla złożoność i pełnię
 • Vegan Vegan

Nr art.: NU-80000401, Zawartość: 50 ml, EAN: 5712798000951

Opis

Woda perfumowana o pełnym i oszałamiającym profilu zapachowym

Czarująca Parfum Jioni od NUORI czerpie inspirację z zachodu słońca na pustyni. Pikantne ciepło i słodkie nuty rzadkich kwiatów mieszają się z chłodnym, suchym powietrzem, tworząc subtelnie tajemniczą atmosferę. Dobrze skoordynowane akordy, po połączeniu, pokazują swój niepowtarzalny charakter i na długo pozostają w pamięci

 • Nuty głowy: kardamon, kadzidło
 • Nuty serca: ylang-ylang, absolut róży
 • Nuta bazy: drzewo cedrowe, wetyweria
Marka: NUORI
Właściwości: Vegan
Obszar zastosowania: Ciało
Specjalnie dla: Kobiety, Mężczyźni
Składniki (INCI)
 1. z buraków cukrowych
 2. Pochodzenia naturalnego
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
 • P240 - Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
 • P242 - Używać nieiskrzących narzędzi.
 • P243 - Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.
 • P264 Po użyciu należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P370+P378 - W razie wystąpienia pożaru zastosować: piasek, CO2 lub proszeku gaśniczy.
 • P391 - Zebrać wyciek.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla NUORI Parfum Jioni

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Parfum Jioni", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder